background
Chinese Name Generator
Generate:   

Male Chinese Name
• Huizhong Su
• Wenyan Chi
• Jiang Jie
• Fa Weizhe Kang
• Heng Fù
• Jingguo Fèi
• Yongnian Dang
• Xiaowen Gou
• Xueqin Qiáng
• Wencheng Hòu
• Guiren Leng
• Chuanli Shèng
• Yongrui Liu
• Gen Qingsheng Shan
• Bai Yuè
• Ru Yuán
• Long Máo
• Ye Ban
• Dingxiang Diao
• You Bì
• Renshu Xún
• Shing Jì
• Liang Yù
• Mingli Zhào
• Xiaobo Dù
• Kong Guo
• Shanyuan Sun
• Shun Zong
• Delun Léi
• Shi Cài