background
Chinese Name Generator
Generate:   

Male Chinese Name
• Bai Suo
• Guoliang Lán
• Long Jian Zhan
• Yingjie Hai
• Shaoqing Qiáo
• Cheng Duyi Jie
• Honghui Ran
• Donghai Chén
• Xin Hóng
• Weisheng Zeng
• Yong Weng
• Yusheng Léi
• Kuan-yin Yáo
• Lok Yin
• Shunyuan Lè
• Kang Zou
• Geming Yunru Mù
• Zhong Yì
• Wenyan Bingwen Cui
• Xiaojian Leng
• Zian Mingyu è
• Guangli Shi
• Tingfeng Tián
• Yongnian Cóng
• Yongrui Ka
• Ye Shu
• Bingwen Jiao
• Xiaosi Lào
• Bohai Xún
• Ho Ying