background
Chinese Name Generator
Generate:   

Male Chinese Name
• Xin Rang
• Mingyu Zhèng
• Shing Gang Si
• Gui Xióng
• Shun Tán
• Kong Ban
• Geming Ma
• Delun Ruan
• Changming Chá
• Enlai Diao
• Zian Dí
• Shanyuan Dài
• Dong Wáng
• Yongrui Xiè
• Shen Su
• Yongnian Ding
• Cheng Huàn
• Donghai Shu
• Xueqin Geng
• Zhengsheng Mén
• Dingxiang Kuí
• Liwei Tú
• Heng Ruì
• Qiqiang Bié
• Shunyuan Móu
• Gang Xianliang Yóu
• Yongzheng Shuài
• Guiren Shun Chái
• Kuan-yin Bì
• Zhaohui Zuo