background
Chinese Name Generator
Generate:   

Male Chinese Name
• Mingli Wàn
• Weimin Huang Lián
• Yaozu Ba
• Xiaotong Xún
• Changming Yáo
• Xianliang Zhou
• Shunyuan Chún
• Fa Xiaosi Yì
• Fu Liáng
• Pengfei Chu
• Guangli Shuang
• Zhengzhong Jia
• Duyi Gang Lè
• Zhiqiang Weiyuan Cang
• He Lu
• Yi Tingguang Zhang
• Jinhai Chá
• Jingguo Péng
• Jianguo Cóng
• Xiaowen Guangli Cáo
• Zhong Che
• Quan Shè
• Ru Rang
• Junjie Ruì
• Hai Wò
• Liwei Bào
• Enlai Kuai
• Ho Hú
• Shing Huì
• Chuanli Zai