background
Chinese Name Generator
Generate:   

Male Chinese Name
• Kang Bié
• Geming Hóng
• Pengfei Min
• Shihong Pí
• Aiguo Zàng
• Enlai Si
• Weiyuan Dang
• Ho Fèi
• Zhong Ka
• Yang Chún
• Guowei Táo
• Kuan-yin Liào
• Jiang Xuan
• Shing Ban
• Huiliang Téng
• Shanyuan Ge
• Hai Lok Ráo
• Xing Xiè
• Shun Lián
• Gen Xiaosheng Lào
• Yi Guo
• Boqin Bingwen Suo
• Long Yì
• Changming Wén
• Honghui Kong
• Gang Ying
• Kong Rú
• Jinhai Nán
• Nianzu Wàn
• Yaoting Nóng