background
Chinese Name Generator
Generate:   

Male Chinese Name
• Zedong Rèn
• Zhiqiang Bì
• Guoliang Cén
• Bingwen Shào
• Kong Xiao
• Deming Hóng
• Zixin Zai
• Han Hai Kòu
• Long Táo
• Chuanli Huá
• Changpu Shanyuan Tián
• Huang Cui
• Weimin Suo
• Jianjun Weimin Xin
• Guiren Shoushan Bian
• You Qián
• Changming Tengfei Ráo
• Chao Bó
• Wenyan Wò
• Xianliang Pí
• Yongliang Jing
• Kuan-yin Zhi
• Yingjie Wèi
• Weiyuan Chong
• Yi Xueqin Huàn
• Heng Chún
• Zian Jian
• Yaoting Wencheng Qiu
• Sying Yù
• Weizhe Zhái