background
Chinese Name Generator
Generate:   

Male Chinese Name
• Yi Qiáng
• Xianliang Niu
• Fengge Xiaosheng Ding
• Zian Lián
• Xiaosheng Lóng
• Weizhe Xing Huì
• Shirong Mingli Bié
• Guozhi Kuang
• Xiaowen Lài
• Tengfei Lín
• Duyi Yán
• Gui Zhuó
• Fai Shi
• Bolin Xue
• Jiang Yù
• Shihong Man
• Wencheng Weisheng Cui
• Jian Liu
• Longwei Guang
• Tingfeng Néng
• Yusheng Bèi
• Ru Xióng
• Xin Gia
• Shaiming Diao
• He Kuai
• Shi Xu
• Yanlin Xi
• Gen Cóng
• Jianguo Shen
• Yang Mò