background
Chinese Name Generator
Generate:   

Male Chinese Name
• Jianyu Tái
• Xiaojian Zhou
• Kuan-yin Chang
• Yang Gù
• Fai Jing
• Cheng Zhuó
• Huiliang Dá
• Hai Lài
• Changpu Diao
• Bolin Qiáng
• Xing Geng
• Renshu Wàn
• Duyi Háng
• Sying Kong
• Yongnian Xin
• Xiaosheng Chái
• Tingfeng Xin Ju
• Shanyuan Què
• Chen Xueqin Ruan
• Guiren Zai
• Wenyan Guoliang Liu
• Yongrui Chéng
• Geming Gan
• Mingli Ying
• Guozhi Cháo
• Shaoqing Zu
• Jianguo Gou
• Qiqiang Shè
• Zhengsheng Jianguo Qián
• Gen Péng