background
Chinese Name Generator
Generate:   

Male Chinese Name
• Shing Guan
• Tingguang Gan
• Zhiqiang Chen Shèng
• Shun Néng
• Kang Lào
• Yaozu Zàng
• Gang Wèi
• Ye Nián
• Longwei Cài
• Wenyan Bì
• Xiaobo Kòu
• Huang Gù
• Duyi Zong
• Shaoqing Lè
• Bojing Zixin Si
• Xing Wú
• Heng Huáng
• Yi Zhuang
• Zhengzhong Míng
• Wencheng Ran
• Kong Pan
• Guangli Yóu
• Yongliang Shi
• Kuan-yin Xu
• Jianjun Liáng
• Ru Píng
• Nianzu Ka
• Liwei Lián
• Chonglin Xiè
• Chuanli Ruan